ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор ЗОШ№3 ________Ю.В.ЛУК’ЯНЕНКО

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІ СТУПЕНЯ
Марганецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №3
Марганецької міської ради Дніпропетровської області

СХВАЛЕНО:

на засіданні
педагогічної ради Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської ради Дніпропетровської області
(протокол від 22.08.2018 № 8 )
Голова педагогічної ради, директор школи

________Ю.В.ЛУК’ЯНЕНКО

МАРГАНЕЦЬ-2018

І. Загальні положення

Освітня програма Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Марганецької міської ради Дніпропетровської області(ІІ ступеня, базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказів МОН України від 20 квітня 2018 року №405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 12.06.2018 №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».

Освітня програма базової середньої освіти (далі - освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

v загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 11);

v очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в розділі VIII цієї освітньої програми ;

v пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

v рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

v вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

За статутом Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської ради Дніпропетровської області знаходиться у комунальній власності, засновником навчального закладу є Марганецька міська рада. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільстві, школа надає послуги у класах з інклюзивним навчанням. У закладі створені умови доступності для навчання дітей з ООП – переносний пандус.

Мова навчання – українська (5-9 класи).

У 2018-2019 навчальному році функціонуватимуть у школі ІІ ступеня 8 класів.

Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 має статус експериментального закладу освіти обласного рівня за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» (наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.07.2015 № 496/0/212-15 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес») та за темою «Розвиток громадянських компетентностей в умовах загальноосвіт-ньої школи» (наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 21.10.2016 №701/0/212-16 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвітньої школи»).

ІІ. Організація освітнього процесу

Освітній процес у закладі організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня й закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день, але Свято Першого дзвоника відзначається 1 вересня.

Освітній процес в закладі здійснюється за п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – 03.09.2018 – 27.12.2018

ІІ семестр – 14.01.2019 – 31.05.2019

У 2018-2019 навчальному році канікули проводитимуться за таким графіком:

- осінні – 29.10.2018 – 04.11.2018

- зимові – 28.12.2018 – 13.01.2019

- весняні – 25.03.2019 – 31.03.2019

Уроки в школі ІІ ступеня тривають 45 хвилин.

Цілі та завдання освітнього процесу школи. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень буде окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІступеня (далі – навчальний план, таблиця 1 ).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Школа працюватиме за варіантом навчального плану для закладу загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

ü підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Учитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

ü запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування.

У 2018-2019 навчальному році варіативна складова в школі ІІ ступеня передбачає вивчення:

- українознавство - 5, 6, 7 класи – по 1 годині - з метою розширення знань про людину та про Україну та українство як цілісність, з одного боку, та органічну спільність із все людством – з іншого, і сприяння самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості та нації, формування громадянської свідомості;

- видатні постаті України середини XVI-XVIIIстоліть – 8 класи - по 1 годині - з метою формування в учнів основи наукового розуміння розвитку історичного процесу та місця, ролі і впливу особистості на його перебіг;

- видатні постаті України кінця XVIII – початку ХХ століть – 9-А клас – 1 година - з метою формування в учнів основи наукового розуміння розвитку історичного процесу та місця, ролі і впливу особистості на його перебіг.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальної Типової освітньої програми.

У 5-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», у 8 та 9 класах – інтегрований курс «Мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Враховуючи матеріально-технічне та кадрове забезпечення навчального процесу, бажання учнів, під час вивчення навчального предмету «Трудове навчання» обрано такі модулі:

Клас Трудове навчання (дівчата) Трудове навчання (хлопці)
5 Технологія обробки матеріалів ручним способом Технологія виготовлення вишитих виробів Технологія виготовлення виробів з бісеру Технологія обробки матеріалів ручним способом Технологія паперопластики Технологія сервірування столу Технологія безпечного користування електроприладами Технологія обробки деревинних матеріалів Технологія ажурного випилювання Технологія декупажу Технологія обробки деревини Технологія безпечного користування електроприладами Технологія сервірування столу
6 Технологія обробки матеріалів ручним способом Технологія виготовлення техніки «макраме» Технологія виготовлення виробів з бісеру Технологія обробки матеріалів ручним способом Технологія обробки матеріалів ручним и машинним способами Технологія ниткографії Технологія догляду за житлом Технологія догляду за волоссям Технологія обробки дроту Технологія обробки тонколистового матеріалу Технологія обробки деревинних матеріалів Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом Технологія обробки деревини Технологія догляду за житлом Технологія догляду за волоссям
7 Технологія в’язаних виробів Технологія обробки матеріалів ручним и машинним способами Технологія виготовлення вишитих виробів Технологія малярних робіт Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів Технологія ручної обробки деревини Технологія оздоблення мозаїкою Технологія різьбленням Технологія малярних робіт Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів
8 Технологія виготовлення вишитих виробів Технологія в’язаних виробів Технологія обробки матеріалів ручним и машинним способами Технологія виготовлення швейних виробів Технологія виготовлення штучних квітів Технологія добору зачіски Технологія доборуодягу Технологія механічної обробки деревини Технологія ручної обробки сортового прокату Технологія виготовлення виробів із бісеру Технологія ручної обробки деревини Технологія електромонтажних робіт Технологія добору зачіски Технологія добору одягу та взуття і догляду за ними
9 Технологія обробки матеріалів ручним и машинним способами Технологія в’язаних виробів Технологія обробки матеріалів ручним способом Технологія ручної обробки деревини Технологія ручної обробки сортового прокату Технологія проектування власного стилю
10 Технологія декоративно-ужиткового мистецтва Технологія креслення Основи підприємницької діяльності
11 Технологія декоративно-ужиткового мистецтва

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, плавання, тощо.

Для учнів, які навчаються за інклюзивною формою навчання, складається індивідуальний навчальний план на основі типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»:

Позднякової Анастасії Валеріївни (5-А клас) – таблиця 2,

Ковальова Павла Костянтиновича (5-Б клас) – таблиця 3.

Для цих учнів передбачено проведення корекційно-розвиткових занять у 2018-2019 навчальному році:

Ковальов П. (5-Б клас) – соціально-побутове орієнтування – 2 години, лікувальна фізкультура – 2 години,

Позднякова А. (5-А клас) – корекція розвитку – 1 година, лікувальна фізкультура – 2 години.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом:

Клас Назви предметів інваріантної складової робочого навчального плану Кількість годин
5 Українська мова 3.5
6 Українська мова 3,5
7 Українська мова 2,5
Хімія 1,5
8 Історія України 1,5
9 Історія України 1,5
Географія 1,5

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Гранично допустиме навчальне навантаження в 5-9 класах дотримано.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами) і передбачає поділ на групи:

Клас Кількість учнів Предмети
Англійська мови (на пропорційній основі) Інформатика (на пропорційній основі) Трудове навчання (на гендерній основі)
6 34 2 групи 2 групи 2 групи
7 36 2 групи 2 групи 2 групи
8-А 28 2 групи 2 групи 2 групи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

ІІІ. Ключові компетентності

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

ІV. Наскрізні лінії

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

V. Освітні галузі

Типову освітню програму укладено за освітніми галузями.

Галузь Предмети, через які реалізується галузь
· Мови і літератури Українська мова, українська література, англійська мова, німецька мова, зарубіжна література
· Суспільствознавство Історія України, всесвітня історія, основи правознавства
Мистецтво Музичне мистецтво (5-7 ),образотворче мистецтво (5-7), мистецтво (8-9)
Математика Математика (5-6), алгебра (7-9), геометрія (7-9)
Природознавство Природознавство (5), біологія, географія, фізика, хімія
Технології Трудове навчання, інформатика
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я, фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних програмах.

VІ. Форми організації освітньго процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

· формування компетентностей;

· розвитку компетентностей;

· перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

· корекції основних компетентностей;

· комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути інтерактивні уроки (урок-«суд», урок— дискусійна група, урок з навчанням одних учнів іншими),

інтегрований урок, проблемний урок, відеоурок, екскурсія віртуальна, подорож,

семінар, конференція, форум, спектакль, брифінг, квест тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім уроку, проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

VII. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього 34 34 0 %
у тому числі ті, що: мають відповідну освіту 34 34 0 %
працюють у закладі за сумісництвом 4 4 0 %

Додаток 2 - інформація про якісний склад педагогічних працівників http://marganets-school3.edukit.dp.ua/vidomosti_pro_kiljkisni_i_yakisni_pokazniki_kadrovogo_zabezpechennya/

2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Додаток 3 – інформація про забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України

http://marganets-school3.edukit.dp.ua/navchal_lic_nova/

3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

http://marganets-school3.edukit.dp.ua/mater_tehn_1/

4. Якість проведення навчальних занять

Підвищенню якості проведення навчальних занять сприяє проходження чергової перепідготовки вчителями, проведення атестації педпрацівників, організаційно-методичне забезпечення:

№з/п Назва заходу Термін проведення
1. Засідання методичної ради закладу (згідно з планом) Протягом року
2. Засідання творчих лабораторій (згідно з планом) Протягом року
3. Проведення педагогічних рад (згідно з планом) Протягом року
4. Групові та індивідуальні консультації з педагогічними працівниками Протягом року
5. Методичні оперативні наради з педагогами Щомісяця
6. Робота з батьками: консультації, поради, рекомендації Протягом року
7. Заняття Школи молодого учителя (згідно з планом) Протягом року
8. Атестація педпрацівників Протягом року

5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

ü оновлення методичної бази освітньої діяльності;

ü контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

ü моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

ü створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Важливим аспектом у складовій освітнього процесу є моніторингове дослідження результатів навчання учнів. У закладі створено всі необхідні умови для реалізації творчих здібностей кожного учня.

Форми та методи моніторингу досягнення учнями результатів навчання Очікувані результати
Семестрові контрольні роботи з предметів інваріантної складової Рівень знань учнів з предметів інваріантної складової відповідно вимог навчальної програми
Державна підсумкова атестація в 9-х класах Рівень знань учнів з української мови, математики, історії України за базовий освытній рівень
Результати семестрового та річного оцінювання Успішність учнів за результатами семестрового та річного оцінювання
Результативність участі учнів у предметних олімпіадах, творчих конкурсах Рівень обдарованості учнів закладу
Контроль за веденням учнівських зошитів, щоденників Дотримання учнями вимог щодо ведення зошитів та щоденників
Класно-узагальнюючий контроль Аналіз стану навченості та вихованості учнів певного класу
Стан вивчення предметів інваріантної складової Підвищення рівня навчальних досягнень учнів та кваліфікаційна допомога вчителю
Моніторинг ефективності використання варіативної складової навчального плану Підвищення ефективності розподілу годин варіативної складової

VIII. Перелік навчальних програм

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОГО КОМПОНЕНТУ

ОСНОВНА ШКОЛА

№ з\п Назва предмету Клас К-ть год. Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Українська мова 5 6 7 8 9 3,5 3,5 2,5 2 2 Навчальна програма з української мови для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
2 Українська література 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 Навчальна програма з української літератури для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
3 Іноземна мова 5 6 7 8 9 3 3 3 3 2 Навчальна програма з іноземних мов для 5-9-х класів для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
4 Зарубіжна література 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 Навчальна програма із зарубіжної літератури для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
5 Історія України 5 6 7 8 9 1 1 1 1,5 1,5 Навчальна програма з історії України та всесвітньої історії для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
6 Всесвітня історія 6 7 8 9 1 1 1 1 Навчальна програма з історії України та всесвітньої історії для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
7 Правознавство 9 1 Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, лист МОН України від 21.05.2008 №1/11-1969
8 Музичне мистецтво 5 6 7 1 1 1 Навчальна програма з мистецтва для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
9 Образотворче мистецтво 5 6 7 1 1 1 Навчальна програма з мистецтва для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
10 Мистецтво 8 9 1 1 Навчальна програма з мистецтва для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
11 Математика Алгебра Геометрія Алгебра Геометрія 5 6 7 8 7 8 9 9 4 4 2 2 2 2 2 2 Навчальна програма з математики для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
12 Природознавство 5 2 Навчальна програма з природознавства для 5-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
13 Біологія 6 7 8 9 2 2 2 2 Навчальна програма з біології для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
14 Географія 6 7 8 9 2 2 2 1,5 Навчальна програма з географії для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
15 Фізика 7 8 9 2 2 3 Навчальна програма з фізики для 7-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
16 Хімія 7 8 9 1,5 2 2 Навчальна програма з хімії для 7-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. . Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
17 Трудове навчання 5 6 7 8 9 2 2 1 1 1 Навчальна програма з трудового навчання для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. . Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
18 Інформатика 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 Навчальна програма з інформатики для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
19 Основи здоров’я 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 Навчальна програма з основ здоров’я для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804.
20 Фізична культура 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 Навчальна програма з фізичної культури для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

ОСНОВНА ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Клас К-сть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Українознавство 5 6 7-А 7-Б 1 1 1 1 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство. 5-11 класи, лист ІІТЗО МОН України від 03.07.2014 №14.1/12-Г-1058
2 Видатні постаті України сер. XVI – XVIII століть 8-А 1 Програма допрофільного курсу. Видатні постаті України сер. XVI – XVIII століть. 8 клас , лист МОН України від 29.08.2016 №1/11-11414
3 Видатні постаті України сер. XVI – XVIII століть 8-Б 1 Програма допрофільного курсу. Видатні постаті України сер. XVI – XVIII століть. 8 клас , лист МОН України від 29.08.2016 №1/11-11414
4 Видатні постаті України XVIII – початку ХХ століть 9-А 1 Програма допрофільного курсу. Видатні постаті України XVIII – початку ХХ століть. 9 клас, лист МОН України від 29.08.2016 №1/11-11414

Освітня програма закладу базової середньої освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Модель випускника базової школи

Директор ЗОШ №3 Ю.В.ЛУК’ЯНЕНКО

Таблиця 1

Навчальний план

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

Марганецької міської ради Дніпропетровської області
з навчанням українською мовою

(відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми для 5-9 класів - згідно з наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природо-знавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 2,5 3 3
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Директор ЗОШ №3 Ю.В.ЛУК’ЯНЕНКО

Таблиця 2

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Ковальова Павла Костянтиновича, учня 5-Б класу

Марганецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

(складено на основі типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з порушенням зору (дітей зі зниженим зором) з українською мовою навчання, затвердженої наказом МОН України від12.06.2018 №627, таблиця 3)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Мови і літератури 5 6 7 8 9 10 Разом
Українська мова 4 4 4 3 3 3 21
Українська література 2 2 2 2 2 2 12
Іноземна мова 3 3 3 3 3 3 18
Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 6
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1 1 1 6
Всесвітня історія - 1 1 1 1 1 5
Основи правознавства - - - - 1 1 2
Математика Математика 4 4 - - - - 8
Алгебра - - 2 2 2 2 8
Геометрія - - 2 2 2 8
Природознавство Природознавство 1 - - - - - 1
Біологія - 1 2 2 2 2 9
Географія - 2 1 2 2 1 8
Фізика - - 2 2 2 2 8
Хімія - - 1 2 2 2 7
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - - 3
Мистецтво - - - 1 1 1 3
Технології Трудове навчання 2 2 1 2 2 2 11
Інформатика 1 1 1 1 1 2 7
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 6
Фізична культура 2 2 2 2 2 2 12
Разом 24 27 29 30 31 31 172
Корекційно-розвиткові заняття Соціально-побутове орієнтування 2 2 2 2 2 - 10
Розвиток мовлення 2 2 2 1 1 1 9
Лікувальна фізкультура (ритміка) 2 2 2 2 2 2 12
Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1 1 1 2 1 1 7
Гранично допустиме навантаження 25 28 30 32 32 32 179

Директор ЗОШ №3 Ю.В.ЛУК’ЯНЕНКО

Таблиця 3

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Позднякової Анастасії Валеріївни, учениці 5-А класу

Марганецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

(складено на основі типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку з українською мовою навчання, затвердженої наказом МОН України від12.06.2018 №627, таблиця 16)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Мови і літератури 5 6 7 8 9 Разом
Українська мова 3 3 3 3 3 15
Українська література 2 2 2 2 2 10
Іноземна мова 2 2 2 2 2 10
Зарубіжна література 1 1 1 1 1 5
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1 1 5
Всесвітня історія - 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - - 8
Алгебра - - 2 2 2 6
Геометрія - - 2 2 2 6
Природознавство Природознавство 2 - - - - 2
Біологія - 2 2 2 1,5 7,5
Географія - 2 2 2 2 8
Фізика - - 2 2 3 7
Хімія - - 1,5 2 2 5,5
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3
Мистецтво - - - 1 1 2
Технології Трудове навчання 3 3 2 2 2 12
Інформатика 1 1 1 2 2 7
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1 5
Фізична культура 2 2 2 2 2 10
Разом 24 27 29,5 30 31,5 142
Корекційно-розвиткові заняття Розвиток мовлення 1 1 1 1 1 5
Корекція розвитку 1 1 1 1 1 5
Лікувальна фізкультура (ритміка) 2 2 2 2 2 10
Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1 1 0,5 2 0,5 5
Гранично допустиме навантаження 25 28 30 32 32 147

Директор ЗОШ №3 Ю.В.ЛУК’ЯНЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 157